Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Dňa 12.7.2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektu s názvom: Príprava stratégie CLLD Občianskeho združenia ŽIBRICA . Pôdohospodárska platobná agentúra sa zaväzuje poskytnúť Občianskemu združeniu ŽIBRICA nenávratný finančný príspevok maximálne vo výške 12 000,- Eur na realizáciu aktivít projektu. NFP je tvorený prostriedkami EÚ (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) a štátneho rozpočtu SR. Výstupom aktivít projektu musí byť stratégia CLLD.

Zmluva o poskytnutí NFP