Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Občianskemu združeniu ŽIBRICA na rok 2017

Občianske združenie ŽIBRICA informuje, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Stratégie CLLD ( t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou )  MAS  Občianske združenie ŽIBRICA , ktorá nadobudla účinnosť 29.04.2017 . Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť na rok 2017 Miestnej akčnej skupine Občianskemu združeniu ŽIBRICA  zo svojho rozpočtu finančné prostriedky 39 000,- Eur na spolufinancovanie  projektov v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Obnova obcí , Opatrenia 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií a Opatrenia 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS. NSK-MAS-zmluva Informácia o podpise zmluvy s NSK_LEADER NSK