Metóda prípravy mikroregiónu

Základnou metódou, ktorá bola v procese prípravy mikroregiónu uplatnená je participácia – zapájanie širokej verejnosti do rozvojového procesu.

 

Počas celého rozvojového procesu v prístupe LEADER zástupcovia územia zabezpečovali zapájanie sa čo najširšieho okruhu miestnych ľudí, používaný bol princíp „zdola nahor“ – zadefinovaný ako základný prvok prístupu Leader podľa Nariadenia Rady (ES) č. 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRV).