Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

Aktuality

25.05.2018

Informácia o získaní NFP : Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí hlavnej realizácie aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS (kód: 302051N375). Stručný popis projektu MAS OZ ŽIBRICA

Detail Aktuality

01.03.2018

Zriadenie kancelárie MAS ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA po získaní štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) má od 1.3.2018 vo svojom území zriadenú kanceláriu MAS ŽIBRICA v obci Dolné Lefantovce, ktorá bude zabezpečovať hlavne činnosti súvisiace s implementáciou stratégie CLLD.

Detail Aktuality

08.08.2017

Projekt spolupráce – informačná správa

V rámci prvého spoločného projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce sme sa v roku 2012 stretli s fungujúcou Miestnou akčnou skupinou Vértes – Gerecse z Maďarska, ktorá vznikla v roku 2007. Na konferencii v Tate v Maďarsku sme zahájili výmenu skúseností nielen medzi predstaviteľmi oboch združení, ale aj medzi členmi združení, ktorými sú okrem obcí aj podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace v danom území.

Detail Aktuality

03.08.2017

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku medzi OZ ŽIBRICA a konečnými užívateľmi na realizáciu aktivít projektov spolufinancovaných Nitrianskym samosprávnym krajom www.leadernsk.sk

Dňa 3.8.2017 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, ktorých predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – OZ ŽIBRICA konečným užívateľom na realizáciu aktivít projektov, ktoré sú predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou) www.leadernsk.sk :

Detail Aktuality

15.05.2017

LEADER NSK 2017

Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD (t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU) PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.05.2017

Detail Aktuality

OZ ŽIBRICA

Logo

logoLogo

Odkazy

 

Logo

Logo