LEADER 2014 – REALIZOVANÉ PROJEKTY

MAS Občianske združenie ŽIBRICA vyhlásila dňa 08.08.2014 Výzvu NSK/LEADER2/2014-Op123/1. V rámci výzvy bolo 22.09.2014 zazmluvnených 7 projektov, rozdelených podľa aktivít, typu žiadateľa a 8. Projekt spolupráce MAS:  Por. č. Názov projektu   Číslo opatrenia NSK Oprávnené náklady podporené z dotácie NSK (v EUR) Konečný užívateľ 1. Úprava oddychovej zóny v centre obce Bádice 1 3 075,00 Obec Bádice ...

LEADER 2014 – VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Miestna akčná skupina „Občianske združenie Žibrica“  vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA ÚZEMIA MAS HÍDVERŐ – MOST PRIATEĽSTVA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA                                                          Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2014-Op123/1   Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym ...

LEADER 2014

Vážení obyvatelia, od 29. júla 2014 je účinná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. Miestna akčná skupina ...

Projekt spolupráce – informačná správa

V rámci prvého spoločného projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce sme sa v roku 2012 stretli s fungujúcou Miestnou akčnou skupinou Vértes – Gerecse z Maďarska, ktorá vznikla v roku 2007. Na konferencii v Tate v Maďarsku sme zahájili výmenu skúseností nielen medzi predstaviteľmi oboch združení, ale aj medzi členmi združení, ktorými sú okrem obcí aj ...

Informácia o zverejnení výzvy č. ISMR/OZZ/2013/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 26. augusta 2013 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia Opatrenie 1 Obnova obcí Opatrenie 2 ozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií Kód výzvy: ISMR/OZZ/2013/01 Dátum vyhlásenia výzvy: 26.8.2013 Dátum ...

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK za rok 2013

Dňa 3. augusta 2013 nadobudli účinnosť dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť  v roku 2013 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 17 730,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci opatrenia 1 až 3 a ...

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK

Dňa 4. septembra 2012 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., podpísané dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť  v roku 2012 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 20 ...

Informácia o zverejnení Výzvy č. ISMR/OZŽ/2012/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 10. septembra 2012 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia Opatrenie 1 Obnova obcí Opatrenie 2 ozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií Kód výzvy: ISMR/2011/01 Dátum vyhlásenia výzvy: 10.9 2012 ...

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji