Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Aktualizácia č.1 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_Kód Výzvy: MAS_086/7.4/2

MAS Občianske združenie Žibrica oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že došlo k Aktualizácii č. 1 Výzvy č. MAS_086/7.4/2.

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Občianske združenie Žibrica v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy  upravuje  dátum uzavretia výzvy na 13.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení.  Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 16.09.2019.  Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. 

Aktualizáciou č. 1 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 14.6.2019

Dátum uzavretia: 13.12.2019

 

prílohy: 

Výzva MAS_086_7.4_2 - aktualizácia č.1 bez podpisu - CLLD.pdf (883.05 kB)

 

Link na  ITMS2014+    https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f100b1c5-0bb5-43e1-abf7-f8b02147d2a5

 

 

Vyvesené: 16. 9. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť