Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Aktualizácia č.2 Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_Kód Výzvy: MAS_086/7.4/2

Touto aktualizáciou č.2 MAS Občianske združenie ŽIBRICA v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku.  Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 31.01.2020. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení, s výnimkou aktualizovaných dokumentovAktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t. j. od 13.12.2019.

Toto aktualizáciou sa podľa platnej a účinnej Príručky pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER, verzia 1.2 mení:

Príloha č.1 Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku LEADER, verzia 1.2.

 

Príloha č.6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov

 

Príloha č.15a Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe VO

 

Príloha č.22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

 

priloha_c_2b-projekt-realizacie_verzia-1-2_bsz

 

 

a dopľňajú sa prílohy:

 

 

Príloha č. 27A: Usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania/obstarávania tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z PRV SR 2014 – 2020, Aktualizácia č.1

 

Príloha č.24B: Koordinácia synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou.

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 13. 12. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť