Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_kód Výzvy: MAS_086/7.2/1

Kód výzvy: MAS_086/7.2/1

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 15.07.2019                                                             
Dátum uzavretia výzvy: 30.11.2019

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_086/7.2/1

Link na ITMS2014+   https://www.itms2014.sk/vyzva?id=899c4876-c85a-4203-bb51-9390a8e5bb26

 

Príloha č.1 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER verzia 1.1

Príloha č.2b Projekt realizácie 

Príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP

Príloha č.5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č.6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace kritériá

Príloha č.8a Stavebný rozpočet

Príloha č.13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č.15a Dokumentácia VO žiadateľa

Príloha č.15a Dokumentácia VO žiadteľa (docx)

Príloha č.16a Metodický pokyn k sociálnemu vo

Príloha č.17b Informácia pre žiadateľov

Príloha č.21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP

Príloha č.22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD

 

 

 

 

 

Vyvesené: 4. 7. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť