Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_kód Výzvy: MAS_086/7.2/3

Kód výzvy: MAS_086/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 17.02.2020                                                             
Dátum uzavretia výzvy: 24.04.2020

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS_086/7.2/3

Link na ITMS2014+ :  https://www.itms2014.sk/vyzva?id=a0dedbfc-5a4c-4acb-9dec-494387facbcf

 

Príručka pre prijímateľa nenávratného finačného príspevku_verzia 1.2

Príloha č. 2b Projekt realizácie

Príloha č. 4B Vzor žiadosti o nfp

Príloha č. 5B Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č. 6B Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá pre výber projektov

Príloha č. 8A Stavebný rozpočet 

Príloha č. 13A Čestné vyhlásenie žiadateľa o kompletnosti dokumentácie z verejného obstarávania

Príloha č. 15A Dokumentácia k verejnému obstarávaniu/obstarávaniu v závislosti na postupe verejného obstarávania

Príloha č. 16A Metodický pokyn k sociálnemu aspektu

Príloha č. 27A Usmernenie PPA č. 10/2017 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese VO

Príloha č. 17B Informácia pre žiadateľov o NFP, resp. príspevok v zmysle čl.105a a nasl. nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 1929/2015

Príloha č. 21B Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmov

Príloha č. 22B Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD

Príloha č. 24B Koordinácia synergisckých účinkov a komplementarít medzi EŠIF, ostatnými nástrojmi podpory EÚ/SR a stratégiami miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

 

 

Vyvesené: 18. 2. 2020

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Späť