Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Späť

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020_Kód Výzvy: MAS_086/7.4/2

Kód výzvy: MAS_086/7.4/2

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj).

Dátum vyhlásenia výzvy: 14.06.2019                                                             
Dátum uzavretia výzvy: 30.09.2019

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP MAS/086/7.4/2

  Link na  ITMS2014+    https://www.itms2014.sk/vyzva?id=f100b1c5-0bb5-43e1-abf7-f8b02147d2a5

 

Príloha č.1 Príručka pre prijímateľa NFP LEADER verzia 1.1

Príloha č.2 Projekt realizácie

Príloha č.4b Vzor žiadosti o NFP

Príloha č.5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP

Príloha č.6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace (bodovacie) kritériá

Príloha č.8a Stavebný rozpočet

Príloha č.13a Čestné vyhlásenie k VO

Príloha č. 15a Dokumentácia VO žiadateľa

Príloha č.15a Dokumentácia VO žiadteľa (docx)

Príloha č.16a Metodický pokyn k sociálnemu vo

Príloha č.17b Informácia pre žiadateľov

Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP

Príloha č.22b Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov v rámci implementácie stratégie CLLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 13. 6. 2019

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023

Zodpovedá: Správca Webu

Dokument zverejnený iba na elektronické úradnej tabuli

Späť