Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Dňa 12.7.2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektu s názvom: Príprava stratégie CLLD Občianskeho združenia ŽIBRICA . Pôdohospodárska platobná agentúra sa zaväzuje poskytnúť Občianskemu združeniu ŽIBRICA nenávratný finančný príspevok maximálne vo výške 12 000,- Eur na realizáciu aktivít projektu. NFP je tvorený prostriedkami EÚ (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) ...

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 10.12.2015

Vážení občania, pozývame Vás na záverečné pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) o 15:00 hod. v Spoločenskom dome v  Štitároch. Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA. Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. Pozvánka 10.12.2015

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 2.12.2015

Vážení občania,   pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Horné Lefantovce. Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA. Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. ...

Prijatie obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia OZ ŽIBRICA

Vážení občania, Valné zhromaždenie Občianskeho združenia ŽIBRICA dňa 12. októbra 2015 na svojom zasadnutí schválilo vstup obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia. Od 2. 11. 2015 sú tieto obce členmi Občianskeho združenia ŽIBRICA, ktoré má ich prijatím spolu 15 obcí. Tešíme sa na spoluprácu

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 9.11.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2015 o 14:00 hod. v sídle OZ ŽIBRICA, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre. Predmetom stretnutia bude prezentácia výstupov z posledného spoločného stretnutia zástupcov OZ ŽIBRICA, stanovenie prioritných oblastí rozvoja, ako aj návrh opatrení a aktivít ...

Výzva Občianskeho združenia ŽIBRICA.

Občianske združenie ŽIBRICA je zložené z obcí, miestnych podnikateľov a občianskych združení. Aktuálne venujeme svoj čas spracovávaniu stratégie, na základe ktorej máme šancu získať „štatút MAS“ a od začiatku roku 2016 čerpať finančné prostriedky na zlepšenie služieb, tvorbu vidieckeho turizmu, podporu podnikania, či skvalitnenie športovo-kultúrneho vyžitia občanov. Môžu vzniknúť cyklotrasy, športoviská, oddychové zóny či detské ...

Príprava stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020

Vážení občania, dňa 28.7.2015 predložilo naše občianske združenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého predmetom je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“ – miestny rozvoj vedený komunitou), ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS, o ktorý sa chce naše občianske združenie uchádzať. ...

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 17.10.2015

Vážení občania, pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 (sobota) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Bádice. Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA. Program je uvedený v priloženej pozvánke. Pozvánka 17.10.2015

LEADER 2015

Miestna akčná skupina OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIBRICA  vyhlasuje  VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA                                            Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123/1  Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie ...

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie zo strany NSK za rok 2015

Dňa 10.07.2015 sa podpísali dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA s účinnosťou 14.07.2015. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť  v roku 2015 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 38 610,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci Opatrenia ...