Informácia o získaní NFP : Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí hlavnej realizácie aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS (kód: 302051N375). Stručný popis projektu MAS OZ ŽIBRICA

Zriadenie kancelárie MAS ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA po získaní štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) má od 1.3.2018 vo svojom území zriadenú kanceláriu MAS ŽIBRICA v obci Dolné Lefantovce, ktorá bude zabezpečovať hlavne činnosti súvisiace s implementáciou stratégie CLLD. Udelenie štatútu MAS je podmienkou na to, aby miestna akčná skupina mohla čerpať finančné prostriedky na implementáciu svojej stratégie. MAS sú ...

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku medzi OZ ŽIBRICA a konečnými užívateľmi na realizáciu aktivít projektov spolufinancovaných Nitrianskym samosprávnym krajom www.leadernsk.sk

Dňa 3.8.2017 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, ktorých predmetom  je  úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – OZ ŽIBRICA konečným užívateľom na realizáciu aktivít projektov, ktoré sú predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja  na podporu implementácie Stratégie CLLD ...

LEADER NSK 2017 – Aktualizácia výzvy – zmena termínu uzávierky prijímania Žiadostí o NFP

Občianske združenie ŽIBRICA aktualizuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD (t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU) PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Termín uzávierky prijímania žiadostí je : 30.05.2017 Vyzva MAS – aktualizácia č. 1

LEADER NSK 2017

Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje   VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD (t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU) PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.05.2017 Výzva : OZŽ/NSK/LEADER2/2017-Op123 Ziadost o NFP Zmluva o poskytnuti_nfp_návrh_ŽIBRICA usmernenie_2_leader_nsk                         ...

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Občianskemu združeniu ŽIBRICA na rok 2017

Občianske združenie ŽIBRICA informuje, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Stratégie CLLD ( t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou )  MAS  Občianske združenie ŽIBRICA , ktorá nadobudla účinnosť 29.04.2017 . Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť na rok 2017 Miestnej akčnej skupine Občianskemu združeniu ŽIBRICA  zo svojho rozpočtu finančné prostriedky 39 000,- ...

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

Dňa 12.7.2016 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na spolufinancovanie projektu s názvom: Príprava stratégie CLLD Občianskeho združenia ŽIBRICA . Pôdohospodárska platobná agentúra sa zaväzuje poskytnúť Občianskemu združeniu ŽIBRICA nenávratný finančný príspevok maximálne vo výške 12 000,- Eur na realizáciu aktivít projektu. NFP je tvorený prostriedkami EÚ (Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka) ...

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 10.12.2015

Vážení občania, pozývame Vás na záverečné pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) o 15:00 hod. v Spoločenskom dome v  Štitároch. Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA. Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. Pozvánka 10.12.2015

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 2.12.2015

Vážení občania,   pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Horné Lefantovce. Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA. Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. ...

Prijatie obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia OZ ŽIBRICA

Vážení občania, Valné zhromaždenie Občianskeho združenia ŽIBRICA dňa 12. októbra 2015 na svojom zasadnutí schválilo vstup obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia. Od 2. 11. 2015 sú tieto obce členmi Občianskeho združenia ŽIBRICA, ktoré má ich prijatím spolu 15 obcí. Tešíme sa na spoluprácu