Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

18.02.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/3 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Detail

02.02.2020

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality. 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2020.

Miesta akčná skupina OZ ŽIBRICA oznamuje, že vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v termíne od 03.02.2020 do 02.03.2020, pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality 2. Podpora činnosti združení a spolkov , keďže sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2020-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK. Výzvu MAS OZ ŽIBRICA s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy.

Detail

31.01.2020

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 MAS OZ Žibrica - PRV SR

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 - PRV SR.

Detail

13.12.2019

Aktualizácia č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2 1

Oznámenie o aktualizácii č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2

MAS Občianske združenie Žibrica oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že druhýkrát aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, číslo výzvy: MAS_086/7.4/2. Aktualizáciou č. 2 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy a k zmene niektorých príloh. Dátum vyhlásenia: 14.6.2019 Dátum uzavretia: 31.01.2020

Detail

13.12.2019

Zmluvy o poskytnutí dotácie Občianskym združeniam v území MAS OZ ŽIBRICA. 1

MAS OZ ŽIBRICA pomohla k zrealizovaniu 16 projektov Občianskych združení v území.

16 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 32 881,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam, na realizáciu ich projektov. Nenávratný finančný príspevok prostredníctvom MAS OZ ŽIBRICA sa poskytuje vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Detail

OZ ŽIBRICA

PRV SR logo

logo IROP

Logo

logoLogo

Odkazy

 

Logo

Logo