Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

13.12.2019

Aktualizácia č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2 1

Oznámenie o aktualizácii č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2

MAS Občianske združenie Žibrica oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že druhýkrát aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, číslo výzvy: MAS_086/7.4/2. Aktualizáciou č. 2 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy a k zmene niektorých príloh. Dátum vyhlásenia: 14.6.2019 Dátum uzavretia: 31.01.2020

Detail

13.12.2019

Zmluvy o poskytnutí dotácie Občianskym združeniam v území MAS OZ ŽIBRICA. 1

MAS OZ ŽIBRICA pomohla k zrealizovaniu 16 projektov Občianskych združení v území.

16 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 32 881,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam, na realizáciu ich projektov. Nenávratný finančný príspevok prostredníctvom MAS OZ ŽIBRICA sa poskytuje vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Detail

28.10.2019

logo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 -2023) Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií Aktivita: A1 Podpora podnikania a inovácií Dátum vyhlásenia: 28. 10. 2019 typ výzvy: otvorená uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.01.2020

Detail

16.09.2019

Oznámenie o aktualizácii č.1 výzvy MAS_086/7.4/2 1

Oznámenie o aktualizácii č.1 výzvy MAS_086/7.4/2

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Občianske združenie Žibrica v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 13.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 16.09.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP. Aktualizáciou č. 1 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy. Typ výzvy: uzavretá Dátum vyhlásenia: 14.6.2019 Dátum uzavretia: 13.12.2019 Výzvu MAS OZ ŽIBRICA, Kód výzvy: MAS_086/7.4/2, s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy

Detail

04.09.2019

Harmonogram výziev MAS OZ Žibrica na predkladanie žiadostí o príspevok (IROP) na rok 2019 1

Harmonogram výziev MAS OZ Žibrica na predkladanie žiadostí o príspevok (IROP) na rok 2019

Miestna akčná skupina OZ Žibrica s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania príspevku na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na rok 2019- opatrenia Stratégie CLLD MAS žibrica na roky 2016-2023_OP_Integrovaný operačný program (IROP)

Detail

OZ ŽIBRICA

PRV SR logo

logo IROP

Logo

logoLogo

Odkazy

 

Logo

Logo