LEADER 2015

Miestna akčná skupina OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIBRICA

 vyhlasuje

 VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

                                           Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123/1

 Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj 2 LEADER NSK) vyhlasuje dňa 23.07.2015  na základe rozhodnutia Výkonného orgánu združenia MAS OZ ŽIBRICA výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2015 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 23.07.2015 do 18.09.2015 pre opatrenia:

 1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 8:00 do 12:00 v priestoroch kancelárie MAS OZ ŽIBRICA

_Vyzva MAS na predkl. ziadosti o NFP

Žiadosť o NFP z dotacie NSK

Zmluva_100percent_Vzor

Zmluva_priloha_Vzor