LEADER NSK 2017 – Aktualizácia výzvy – zmena termínu uzávierky prijímania Žiadostí o NFP

Občianske združenie ŽIBRICA

aktualizuje

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD

(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)

PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Termín uzávierky prijímania žiadostí je : 30.05.2017

Vyzva MAS – aktualizácia č. 1