Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá prechádzajúci
z 4
posledná

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/6 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/6

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 celý text

ostatné | 12. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/5 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/5

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 celý text

ostatné | 3. 6. 2024 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev na rok 2024 (PRV) 1

Harmonogram výziev na rok 2024 (PRV)

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2024 - PRV. celý text

ostatné | 27. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní NFP z Programu rozvoja vidieka na prevádzkové náklady a oživenie 1

Informácia o získaní NFP z Programu rozvoja vidieka na prevádzkové náklady a oživenie

OZ Žibrica si vás dovoľuje informovať o podpise Zmluvy o poskytnutí NFP č. NFP309190DMC9 z Programu rozvoja vidieka SR 2014-2022 Prioritná os 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER. celý text

ostatné | 27. 3. 2024 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q292-511-001  1

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q292-511-001

Oznámenie o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie Žiadostí o príspevok IROP-CLLD-Q292-511-001
Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA oznamuje žiadateľom, že z dôvodu ukončenia realizácie aktivít projetku "Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA" plánuje uzavrieť výzvu dňa 31.12.2023. celý text

ostatné | 14. 12. 2023 | Autor: Správca Webu
Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 1

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

MAS OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z PRV SR 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor

celý text

ostatné | 7. 11. 2023 | Autor: Správca Webu
Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 03 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 1

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 03 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

MAS OZ Žibrica vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z PRV SR 2014 -2020, podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry celý text

ostatné | 7. 11. 2023 | Autor: Správca Webu

A K T U A L I Z Á C I A č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva
A K T U A L I Z Á C I U č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.


Dátum vydania aktualizácie: 27.10.2023
Dátum účinnosti aktualizácie: 28.10.2023

celý text

ostatné | 27. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 5   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku   kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001. celý text

ostatné | 11. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK 1

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK

Predmetom zmluvy o poskytnutí dotácie je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku z rozpočtu NSK zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK. celý text

ostatné | 11. 10. 2023 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie  pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2023 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2023

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 6.9.2023 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2023 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 13 900,00 Eur. celý text

ostatné | 13. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného finančného príspevku po uzavretom 20. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 20. hodnotiaceho kola k 28.8.2023: 79 835,25 EUR
Aktuálna disponibilná výška: 68 457,27 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola: 28.09.2023 celý text

ostatné | 8. 9. 2023 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie Záznamov z prieskumu trhu pre potreby transparentnosti obstarávania užívateľov

Zverejnenie Záznamov z prieskumu trhu pre potreby transparentnosti obstarávania užívateľov - užívateľ BIODEGRA s.r.o. celý text

ostatné | 11. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/4 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/4

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2 celý text

ostatné | 3. 8. 2023 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/5 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/5

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.4 celý text

ostatné | 3. 8. 2023 | Autor: Správca Webu

Zverejnenie Záznamov z prieskumu trhu pre potreby transparentnosti obstarávania užívateľov

Zverejnenie Záznamov z prieskumu trhu pre potreby transparentnosti obstarávania užívateľov LUDANSTAV s.r.o. a Č&K Stav, s.r.o. celý text

ostatné | 3. 6. 2023 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023 1

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2023 - PRV celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 17. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 17. hodnotiaceho kola k 28.5.2023: 11 491,79 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 292,52 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola: 28.06.2023 celý text

ostatné | 29. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 16. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001


Výška žiadaného príspevku po uzavretí 16. hodnotiaceho kola k 28.4.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.5.2023.
celý text

ostatné | 7. 5. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 15. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 15. hodnotiaceho kola k 28.3.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.4.2023.
celý text

ostatné | 30. 3. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 14. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 14. hodnotiaceho kola k 28.2.2023: 33 064,35 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 115 615,44 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.3.2023.

celý text

ostatné | 1. 3. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 13. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 13. hodnotiaceho kola k 28.1.2023: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.2.2023.
celý text

ostatné | 3. 2. 2023 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 4   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku   kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 4 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku
kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

celý text

ostatné | 26. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 12. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 12. hodnotiaceho kola k 28.10.2022: 0,00 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.1.2023.
celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu

Informácia o výške žiadaného príspevku po uzavretom 11. hodnotiacom kole Výzvy IROP-CLLD-Q292-511-001

Výška žiadaného príspevku po uzavretí 11. hodnotiaceho kola k 28.7.2022: 132 259,61 EUR
Aktuálna disponibilná indikatívna výška finančných prostriedkov: 148 679,79 EUR
Uzávierka najbližšieho hodnotiaceho kola bude 28.10.2022.
celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2023 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2023

MAS Občianske združenie ŽIBRICA, vyhlasuje dňa 24.1.2023 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2023, v termíne od 24.1.2023 do 20.02.2023 pre držiteľov regionálnej značky kvality a združenia a spolky v území MAS OZ ŽIBRICA. celý text

ostatné | 24. 1. 2023 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 3 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA oznamuje žiadateľom, že zverejňuje AKTUALIZÁCIU č. 3 Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.celý text

ostatné | 2. 12. 2022 | Autor: Správca Webu
Zmluvy o poskytnutí dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) 1

Zmluvy o poskytnutí dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK)

7 Občianskych združení a 1 držiteľ regionálnej značky PONITRIE získali dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 750,80 Eur celý text

ostatné | 19. 10. 2022 | Autor: Správca Webu
Dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) 1

Dotácie pre Občianske združenia a držiteľov regionálnej značky kvality v území MAS (LEADER NSK) - Zmluvy MAS a koneční užívatelia

7 Občianskych združení a 1 držiteľ regionálnej značky PONITRIE získali dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 750,80 Eur (úprava work. ihriska, separácia odpadu, podpora pestovania BIO viniča, rozšírenie detského ihriska, revitalizácia Činešského parku v Podhoranoch .... celý text

ostatné | 19. 9. 2022 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2022 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2022 a Zmluva MAS a Chateau Malanta, s.r.o._06

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 12.8.2022 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2022 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 24 750,80 Eur. celý text

ostatné | 28. 8. 2022 | Autor: Správca Webu
prvá prechádzajúci
z 4
posledná