Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

07.11.2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie 1

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

MAS OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z PRV SR 2014-2020 pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor

Detail

07.11.2023

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 03 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry 1

Výzva na výber odborných hodnotiteľov č. 03 pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

MAS OZ Žibrica vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o NFP z PRV SR 2014 -2020, podopatrenie: 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

Detail

27.10.2023

A K T U A L I Z Á C I A č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I U č. 6 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001. Dátum vydania aktualizácie: 27.10.2023 Dátum účinnosti aktualizácie: 28.10.2023

Detail

11.10.2023

A K T U A L I Z Á C I A č. 5   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku   kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vydáva A K T U A L I Z Á C I A č. 5 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001.

Detail

11.10.2023

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK 1

ZMLUVY O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK

Predmetom zmluvy o poskytnutí dotácie je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku z rozpočtu NSK zo strany poskytovateľa konečnému užívateľovi na realizáciu aktivít projektu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK.

Detail

OZ ŽIBRICA

logo EÚ

PRV SR logo

logo IROP

Logo

llogo

Odkazy

 

Logo

Logo