Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

04.02.2022

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2022 - PRV SR. 1

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2022 - PRV SR.

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2022 - PRV SR.

Detail

23.01.2022

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2022 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2022

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 24.1.2022 Výzvu na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK na rok 2022, v termíne od 24.01.2022 do 20.02.2022 pre opatrenia: Opatrenie 1 a Opatrenie 2. Kód výzvy: OZŽ/ NSK/LEADER1/2022-O

Detail

28.08.2021

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2021 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2021

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA informuje, že dňa 25.8.2021 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2021 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 24 990,00 Eur.

Detail

28.08.2021

Dotácie pre Občianske združenia v území MAS  (LEADER NSK) 1

Dotácie pre Občianske združenia v území MAS (LEADER NSK)

9 OZ v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 24 990,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam na realizáciu ich projektov, napr. výsadba ovocného sadu, vybudovanie chodníka...

Detail

20.04.2021

A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 2 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Oznamujeme Vám, že MAS OZ ŽIBRICA aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001. ÚČINNOSŤ ZMIEN A VPLYV NA PREDLOŽENÉ ŽoPr Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

Detail

OZ ŽIBRICA

logo EÚ

PRV SR logo

logo IROP

Logo

llogo

Odkazy

 

Logo

Logo