Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Občianske združenie Žibrica

Prvé začiatky  vytvorenia partnerstva majú už takmer 20-ročnú históriu. Už začiatkom 90-tych rokov minulého storočia sa začali stretávať zástupcovia obcí ležiacich na východ a juhovýchod od Zoboru za účelom riešenia spoločných problémov.

Na podnet a propagáciu starostov obcí sa zapojili aj podnikatelia, neziskové organizácie pôsobiace na tomto území, ako aj občania regiónu. Najväčšou obcou v rámci mikroregiónu je obec Výčapy – Opatovce (2193 obyvateľov), najmenšia je obec Ľudovítová (242 obyvateľov).

14.05.2020

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

• Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP. • Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS. • Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác. V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

Detail

18.02.2020

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/3 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj)

Detail

02.02.2020

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality. 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2020.

Miesta akčná skupina OZ ŽIBRICA oznamuje, že vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v termíne od 03.02.2020 do 02.03.2020, pre opatrenia: 1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality 2. Podpora činnosti združení a spolkov , keďže sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2020-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK. Výzvu MAS OZ ŽIBRICA s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy.

Detail

31.01.2020

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 MAS OZ Žibrica - PRV SR

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 - PRV SR.

Detail

13.12.2019

Aktualizácia č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2 1

Oznámenie o aktualizácii č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2

MAS Občianske združenie Žibrica oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že druhýkrát aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, číslo výzvy: MAS_086/7.4/2. Aktualizáciou č. 2 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy a k zmene niektorých príloh. Dátum vyhlásenia: 14.6.2019 Dátum uzavretia: 31.01.2020

Detail

OZ ŽIBRICA

PRV SR logo

logo IROP

Logo

logoLogo

Odkazy

 

Logo

Logo