Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
posledná

Najkrajšia fotografia z územia MAS  2019 1

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do sútaže, za zaslané fotografie. Za MAS OZ ŽIBRICA boli zaslané tie najkrajšie do súťaže Národnej siete rozvoja vidieka SR. Fotografie sú zverejnené na profile NSRV SR. Máte tak možnosť prejaviť podporu "lajkom" svojmu favoritovi v albumoch na facebookovej stránke NSRV SR do 16. 07. 2019 do 12:00. Ukážka našich fotografií prihlásených do súťaže viď. ďalej celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Kultúrne leto 2019 v Bádiciach 1

Kultúrne leto 2019 v Bádiciach

Srdečne Vás pozývame do Bádic na Kultúrne leto 2019 dňa 22. júna 2019 o 13:00 hod.. celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
9. ročník súťaže

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.
Máme tak možnosť prezentovať krásy prírody regiónu MAS ŽIBRICA, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti...
O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má záujem a doručí svoje fotografie spolu s prihláškou elektronicky na adresu manager.zibrica@gmail.com, alebo osobne na prenosnom médiu (USB, CD,..) do kancelárie Občianskeho združenia ŽIBRICA, Dolné Lefantovce 134, 951 45 Dolné Lefantovce najneskôr do 27. mája 2019.
Podrobnejšie informácie o postupe zapojenia sa do súťaže viď. priložený súbor.
celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev PRV SR na rok 2019 1

Harmonogram výziev PRV SR na rok 2019

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2019 - PRV SR celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní NFP : Financovanie animačných nákladov MAS ŽIBRICA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD 1

Informácia o získaní NFP : Financovanie animačných nákladov MAS ŽIBRICA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA si vás dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020 na financovanie animačných aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD vo výške 22 000 Eur. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva MAS OZ ŽIBRICA na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu 1

Výzva MAS OZ ŽIBRICA na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu

Na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a podporu činnosti združení a spolkov Nitriansky samosprávny kraj zverejnil výzvu v rámci programu LEADER NSK pre kalendárny rok 2019. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva - regionálny produkt PONITRIE 1

Výzva - regionálny produkt PONITRIE

OZ RADOŠINKA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi MAS ŽIBRICA a Občianskymi združeniami 1

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi MAS ŽIBRICA a Občianskymi združeniami

V mesiaci december 2018 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – MAS ŽIBRICA konečným užívateľom, Občianskym združeniam, na realizáciu aktivít projektov na podporu ich činnosti. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja. Fotografie zrealizovaných projektov sú zverejnené v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 22. 12. 2018 | Autor: Správca Webu

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Dňa 12. 11. 2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konala konferencia „ Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj. Podujatie bolo zamerané na aktuálne informácie k podpore implementácie stratégií CLLD v programovom období 2014 – 2020 a na problematiku regionálneho značenia. Účastníci boli najmä z radov MAS, obecných samospráv, akademickej obce (SPU v Nitre, UKF v Nitre), RRA, VÚC Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja a taktiež zástupcov MPRV SR a NSRV SR a pod. Podujatie otvoril doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda NSK.Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia obcí, za našu MAS to bola Ing. Zuzana Vinkovičová, Ing. Zoltán Zsebi. Konferencia bola spestrená a obohatená o remeselné trhy, v rámci ktorých jednotliví držitelia regionálnych značiek z Nitrianskeho kraja prezentovali svoje produkty potravinárskeho, umeleckého a remeselného charakteru.
celý text

ostatné | 2. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na odbornú konferenciu NSK s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ 1

Pozvánka na odbornú konferenciu NSK s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Vážení obyvatelia územia MAS,

informujeme Vás o konaní odbornej konferencie s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 12. novembra 2018 (t. j. v pondelok) od 9:30 hod.
Už tradične je súčasťou konferencie aj sprievodný program - remeselné trhy a prezentácie výrobkov a produktov držiteľov regionálnej značky kvality z Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Účasť zástupcov MAS ŽIBRICA v Slovinsku na Odbornej exkurzii

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny ŽIBRICA reprezentovali naše územie za hranicami republiky. V dňoch 5. – 8. septembra 2018 sa zúčastnili študijnej cesty do Slovinska na území MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije. Exkurzia bol organizovaná Regionálnymi anténami NSRV pre Nitriansky a Trnavský kraj a bola zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu úspešných rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.
Program pre účastníkov bol veľmi zaujímavý zahŕňajúci napr. účasť na odbornom podujatí „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“, zameraná na hodnotenie stratégií CLLD, návšteva Parku zážitkov v Križevci, remeselníckeho centra v obci Veržej, Múzeum ľudovej kultúry a veterného mlyna Stara gora. V meste Žalec návštevníci absolvovali návštevu Eko-múzea spojenú s prednáškou o histórii pestovania chmeľu a pivovarníctva.
Dôležitým bodom programu bola konferencia hodnotiaca stratégie CLLD zahŕňajúca diskusie na tému modelov a návrhov hodnotenia stratégií CLLD a prezentovanie návrhov pre projekty spolupráce MAS. Zástupcovia MAS ŽIBRICA si odniesli zaujímavé inšpiratívne podnety pre aktivity v území.


celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 1

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

MAS OZ ŽIBRICA oznamuje, že dňa 2.10.2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dotácie NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - NÁSTROJ 1 NSK.
Výzvu s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy, Výzva - OZŽ/ NSK/LEADER1/2018-Op12 celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Miestnej akčnej skupine ŽIBRICA na rok 2018 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Miestnej akčnej skupine OZ ŽIBRICA na rok 2018

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 27.09.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2018 MAS ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 34 502,- Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov. celý text

ostatné | 30. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na rozlúčku s letom v Štitároch 1

Pozvánka na rozlúčku s letom v Štitároch

Obec Štitáre Vás srdečne pozýva na rozlúčku s letom v dobrej nálade, 22. septembra 2018 od 15:00 hod, pri Spoločenskom dome v Štitároch.

celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní NFP :  Financovanie prevádzkových nákladov MAS  1

Informácia o získaní NFP : Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí hlavnej realizácie aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS (kód: 302051N375). Stručný popis projektu MAS OZ ŽIBRICA celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Zriadenie kancelárie MAS ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA po získaní štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) má od 1.3.2018 vo svojom území zriadenú kanceláriu MAS ŽIBRICA v obci Dolné Lefantovce, ktorá bude zabezpečovať hlavne činnosti súvisiace s implementáciou stratégie CLLD. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor:

Projekt spolupráce – informačná správa

V rámci prvého spoločného projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce sme sa v roku 2012 stretli s fungujúcou Miestnou akčnou skupinou Vértes – Gerecse z Maďarska, ktorá vznikla v roku 2007. Na konferencii v Tate v Maďarsku sme zahájili výmenu skúseností nielen medzi predstaviteľmi oboch združení, ale aj medzi členmi združení, ktorými sú okrem obcí aj podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace v danom území. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi OZ ŽIBRICA a obcami a občianskymi združeniami na realizáciu aktivít projektov spolufinancovaných Nitrianskym samosprávnym krajom.

Dňa 3.8.2017 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – OZ ŽIBRICA konečným užívateľom na realizáciu aktivít projektov, ktoré sú predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou): celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor:

LEADER NSK 2017

Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD
(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)
PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.05.2017 celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor:

LEADER NSK 2017 – Aktualizácia výzvy – zmena termínu uzávierky prijímania Žiadostí o NFP

Občianske združenie ŽIBRICA aktualizuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD
(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)
PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Termín uzávierky prijímania žiadostí je : 30.05.2017 celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor:

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Občianskemu združeniu ŽIBRICA na rok 2017

Občianske združenie ŽIBRICA informuje, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Stratégie CLLD ( t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou ) MAS Občianske združenie ŽIBRICA , ktorá nadobudla účinnosť 29.04.2017 . Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť na rok 2017 Miestnej akčnej skupine Občianskemu združeniu ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky 39 000,- Eur na spolufinancovanie projektov v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Obnova obcí , Opatrenia 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií a Opatrenia 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS. NSK-MAS-zmluva celý text

ostatné | 29. 4. 2017 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 10.12.2015

Vážení občania,
pozývame Vás na záverečné pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) o 15:00 hod. v Spoločenskom dome v Štitároch.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. celý text

ostatné | 1. 12. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 2.12.2015

Vážení občania,


pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Horné Lefantovce.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. celý text

ostatné | 25. 11. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 9.11.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2015 o 14:00 hod. v sídle OZ ŽIBRICA, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre.
Predmetom stretnutia bude prezentácia výstupov z posledného spoločného stretnutia zástupcov OZ ŽIBRICA, stanovenie prioritných oblastí rozvoja, ako aj návrh opatrení a aktivít v rámci stratégie miestneho rozvoja. Dôležitá je účasť zástupcov obcí, podnikateľov, záujmových organizácií, aktívnych inštitúcií a aktívnych občanov z nášho regiónu.
Tešíme sa na stretnutie

celý text

ostatné | 1. 11. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 17.10.2015

Vážení občania,
pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 (sobota) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Bádice.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Program je uvedený v priloženej pozvánke. celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Prijatie obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia OZ ŽIBRICA

Vážení občania, Valné zhromaždenie Občianskeho združenia ŽIBRICA dňa 12. októbra 2015 na svojom zasadnutí schválilo vstup obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia. Od 2. 11. 2015 sú tieto obce členmi Občianskeho združenia ŽIBRICA, ktoré má ich prijatím spolu 15 obcí. Tešíme sa na spoluprácu celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Výzva Občianskeho združenia ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA je zložené z obcí, miestnych podnikateľov a občianskych združení. Aktuálne venujeme svoj čas spracovávaniu stratégie, na základe ktorej máme šancu získať „štatút MAS“ a od začiatku roku 2016 čerpať finančné prostriedky na zlepšenie služieb, tvorbu vidieckeho turizmu, podporu podnikania, či skvalitnenie športovo-kultúrneho vyžitia občanov. celý text

ostatné | 1. 10. 2015 | Autor:

Príprava stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020

Vážení občania,
dňa 28.7.2015 predložilo naše občianske združenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého predmetom je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“ – miestny rozvoj vedený komunitou), ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS, o ktorý sa chce naše občianske združenie uchádzať. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektmi (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy uvedenej stratégie CLLD. O aktivitách pri príprave stratégie CLLD Vás budeme priebežne informovať aj na našej webovej stránke. celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

LEADER 2015

Miestna akčná skupina OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIBRICA
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123/1 celý text

ostatné | 23. 7. 2015 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie zo strany NSK za rok 2015

Dňa 10.07.2015 sa podpísali dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA s účinnosťou 14.07.2015. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť v roku 2015 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 38 610,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci Opatrenia 1,2,3 a finančné prostriedky vo výške 7 600,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci Opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 10. 7. 2015 | Autor:
prvá
z 3
posledná