Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

15 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov 1

15 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov

15 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 35 526,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam na realizáciu ich projektov. Obnovili sa detské ihriská, upravili sa vere celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
A K T U A L I Z Á C I A č. 1   výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 1

A K T U A L I Z Á C I A č. 1 výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

Oznamujeme Vám, že MAS OZ ŽIBRICA aktualizuje Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001. Predmetom aktualizácie č. 1 sú zmeny vykonané v dokumente výzvy a v jej prílohách ako aj v prílohách formulára žiadosti o príspevok.
celý text

ostatné | 8. 12. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA  1

Informácia o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí hlavnej realizácie aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS OZ ŽIBRICA spojených s riadením uskutočňovania stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (kód: 302051AFJ1).

celý text

ostatné | 25. 10. 2020 | Autor: Správca Webu

Aktualizácia Výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001 v súvislosti s delimitáciou RO pre IROP z MPRV SR na MIRRI SR

MAS OZ Žibrica oznamuje, že boli aktualizované dokumenty Výzvy na predkladanie ŽoPr, kód výzvy: MAS_IROP_CLLD_Q292_511_001, v súvislosti s delimitáciou sekcie programov regionálneho rozvoja, v ktorej kompetencii je riadenie Integrovaného regionálneho operačného programu, z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) na Ministerstvo invetícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR), ktorá sa udiala dňa 1.10.2020. Dokumenty Výzvy boli aktualizované nahradením loga MPRV SR logom MIRRI SR. celý text

ostatné | 20. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2020 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom pre MAS OZ ŽIBRICA na rok 2020

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 01.10.2020 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2020 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 35 526,00 Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov. celý text

ostatné | 5. 10. 2020 | Autor: Správca Webu
Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE č. 7 1

Výzva k predkladaniu žiadostí o udelenie značky regionálny produkt PONITRIE č. 7

Nitrianska organizácia cestovného ruchu ako Koordinátor regionálneho značenia vyhlasila Výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. Vyplnené žiadosti spolu s prílohami je možné predkladať v kancelárii Nitrianskej organizácie cestovného ruchu v termíne od 24. 8. 2020 do 12. 10. 2020.

celý text

ostatné | 27. 8. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva č.04 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 12.06.2020 celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Výzva č.03 na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 12.06.2020.

celý text

ostatné | 4. 6. 2020 | Autor: Správca Webu

Usmernenie Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre Miestne akčné skupiny v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou COVID-19

• Predĺženie niektorých lehôt súvisiacich s administrovaním žiadostí a zmlúv o poskytnutí NFP.
• Predĺženie niektorých lehôt a ďalšie odporúčania pre MAS.
• Úprava niektorých povinností súvisiacich s obstarávaním tovarov, služieb a prác.
V súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou pandémiou Covid - 19 PPA vydáva usmernenie pre MAS, ktorým zavádza zmierňujúce opatrenie pre implementáciu programu.

celý text

ostatné | 14. 5. 2020 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/3 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/3

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2. Podpora na investíc celý text

ostatné | 18. 2. 2020 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality. 1

Výzva na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu pre Občianske združenia a pre Držiteľov regionálnej značky kvality na rok 2020.

Miesta akčná skupina OZ ŽIBRICA oznamuje, že vyhlasuje výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v termíne od 03.02.2020 do 02.03.2020, pre opatrenia:
1. Podpora držiteľov regionálnej značky kvality
2. Podpora činnosti združení a spolkov
, keďže sa plánuje zapojiť do výzvy NSK/LEADER1/2020-Op12 vyhlásenej Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Nástroja 1 LEADER NSK.

Výzvu MAS OZ ŽIBRICA s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy. celý text

ostatné | 2. 2. 2020 | Autor: Správca Webu

Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 MAS OZ Žibrica - PRV SR

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2020 - PRV SR. celý text

ostatné | 31. 1. 2020 | Autor: Správca Webu
Aktualizácia č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2 1

Oznámenie o aktualizácii č.2 Výzvy - MAS_086/7.4/2

MAS Občianske združenie Žibrica oznamuje žiadateľom o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, že druhýkrát aktualizovalo Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, číslo výzvy: MAS_086/7.4/2.
Aktualizáciou č. 2 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy a k zmene niektorých príloh.

Dátum vyhlásenia: 14.6.2019

Dátum uzavretia: 31.01.2020
celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
Zmluvy o poskytnutí dotácie Občianskym združeniam v území MAS OZ ŽIBRICA. 1

MAS OZ ŽIBRICA pomohla k zrealizovaniu 16 projektov Občianskych združení v území.

16 Občianskych združení v území MAS OZ ŽIBRICA získalo dotáciu na realizáciu svojich projektov, spolu vo výške 32 881,00 Eur. MAS OZ ŽIBRICA podpísala Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Občianskym združeniam, na realizáciu ich projektov. Nenávratný finančný príspevok prostredníctvom MAS OZ ŽIBRICA sa poskytuje vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 13. 12. 2019 | Autor: Správca Webu
logo

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001

MAS Občianske združenie Žibrica vyhlasuje V Ý Z V U na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku, kód výzvy: IROP-CLLD-Q292-511-001 v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 -2023)

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

Špecifický cieľ: 5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií
Aktivita: A1 Podpora podnikania a inováciíDátum vyhlásenia: 28. 10. 2019

typ výzvy: otvorená

uzavretie 1. hodnotiaceho kola: 28.01.2020

celý text

ostatné | 28. 10. 2019 | Autor: Správca Webu
Oznámenie o aktualizácii č.1 výzvy MAS_086/7.4/2 1

Oznámenie o aktualizácii č.1 výzvy MAS_086/7.4/2

Touto aktualizáciou č. 1 MAS Občianske združenie Žibrica v súlade s ustanovením § 17 ods. 6 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mení výzvu spôsobom, ktorým nedochádza k podstatnej zmene podmienok poskytnutia príspevku. Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania povinných príloh k žiadosti o NFP. Aktualizáciou sa v texte výzvy v časti 1. 2 Dĺžka trvania a typ výzvy upravuje dátum uzavretia výzvy na 13.12.2019. Dokumenty zverejnené v rámci predmetnej výzvy zostávajú platné v pôvodnom znení. Aktualizácia a zmeny z nej vyplývajúce sú účinné odo dňa zverejnenia na webovom sídle MAS, t.j. od 16.09.2019. Zmeny vykonané aktualizáciou sa vzťahujú na všetky ŽoNFP predložené v rámci tejto výzvy na predkladanie ŽoNFP.

Aktualizáciou č. 1 došlo ku zmene dátumu uzavretia výzvy.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia: 14.6.2019

Dátum uzavretia: 13.12.2019


Výzvu MAS OZ ŽIBRICA, Kód výzvy: MAS_086/7.4/2, s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy
celý text

ostatné | 16. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev MAS OZ Žibrica na predkladanie žiadostí o príspevok (IROP) na rok 2019 1

Harmonogram výziev MAS OZ Žibrica na predkladanie žiadostí o príspevok (IROP) na rok 2019

Miestna akčná skupina OZ Žibrica s cieľom dostatočnej informovanosti potenciálnych žiadateľov o možnostiach získania príspevku na financovanie projektov a dostatočnej pripravenosti predkladaných projektov zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie žiadosti o príspevok na rok 2019- opatrenia Strat celý text

ostatné | 4. 9. 2019 | Autor: Správca Webu
Naša účasť na Agrokomplexe 2019

Naša účasť na Agrokomplexe 2019

V dňoch 22. – 23. 8. 2019 sa v Nitre na najväčšej poľnohospodárskej a potravinárskej výstave na Slovensku AGROKOMPLEX 2019 - prezentovalo aj naše Občianske združenie ŽIBRICA. V pavilóne F bola realizovaná expozícia – Spoločne rozvíjame vidiek, ktorá predstavila jednotlivé opatrenia Programu rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Medzi mnohými ďalšími Miestnymi akčnými skupinami malo zastúpenie aj naše Občianske združenie ŽIBRICA. Z nášho regiónu sa v rámci bohatého kultúrneho programu predstavili Folklórny súbor Bádičanka (Bádice), Spevácke súbory Nádej (Výčapy-Opatovce), Koniarovčanka (Koniarovce), Žibrica (Podhorany). Svoje víno prezentovali vinári Nitrianskeho vinohradníckeho regiónu obcí Výčapy – Opatovce a Nitrianske Hrnčiarovce. celý text

ostatné | 28. 8. 2019 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom MAS OZ ŽIBRICA na rok 2019 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom MAS OZ ŽIBRICA na rok 2019

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 13.07.2019 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS OZ ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2019 MAS OZ ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 32 881,- Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov. celý text

ostatné | 16. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva č.01 na výber odborných hodnotiteľov  pre ŽoNFP 1

Výzva č.01 na výber odborných hodnotiteľov pre ŽoNFP

Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 30.08.2019. celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva č.02 na na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP  1

Výzva č.02 na na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP

Miestna akčná skupina OZ Žibrica v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Žibrica na roky 2016 - 2023) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Termín na prijímanie žiadosti o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov je do 30.08.2019. celý text

ostatné | 9. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/1 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.2/1

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) celý text

ostatné | 4. 7. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/2 1

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 , Kód výzvy: MAS_086/7.4/2

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlasuje výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD OZ ŽIBRICA) z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 pre opatrenie: 7.4 Podpora na investíci celý text

ostatné | 28. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu: Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA 1

Informácia o získaní NFP z Integrovaného regionálneho operačného programu: Financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu na financovanie implementácie stratégie CLLD MAS ŽIBRICA. Stručný popis projektu tu. celý text

ostatné | 24. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Najkrajšia fotografia z územia MAS  2019 1

Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do sútaže, za zaslané fotografie. Za MAS OZ ŽIBRICA boli zaslané tie najkrajšie do súťaže Národnej siete rozvoja vidieka SR. Fotografie sú zverejnené na profile NSRV SR. Máte tak možnosť prejaviť podporu "lajkom" svojmu favoritovi v albumoch na facebookovej stránke NSRV SR do 16. 07. 2019 do 12:00. Ukážka našich fotografií prihlásených do súťaže viď. ďalej celý text

ostatné | 12. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
Kultúrne leto 2019 v Bádiciach 1

Kultúrne leto 2019 v Bádiciach

Srdečne Vás pozývame do Bádic na Kultúrne leto 2019 dňa 22. júna 2019 o 13:00 hod.. celý text

ostatné | 10. 6. 2019 | Autor: Správca Webu
9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019" 1

9. ročník súťaže "Najkrajšia fotografia z územia MAS 2019"

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlásila 9. ročník súťaže „Najkrajšia fotografia z územia MAS“.
Máme tak možnosť prezentovať krásy prírody regiónu MAS ŽIBRICA, zaujímavých ľudí, ich život na vidieku, ľudové tradície, zvyky i miestne pozoruhodnosti...
O absolútnom víťazovi budú môcť rozhodnúť účastníci medzinárodnej výstavy Agrokomplex 2019, počas ktorej bude prebiehať aj slávnostné ocenenie víťazov.
Do súťaže sa môže prihlásiť každý, kto má záujem a doručí svoje fotografie spolu s prihláškou elektronicky na adresu manager.zibrica@gmail.com, alebo osobne na prenosnom médiu (USB, CD,..) do kancelárie Občianskeho združenia ŽIBRICA, Dolné Lefantovce 134, 951 45 Dolné Lefantovce najneskôr do 27. mája 2019.
Podrobnejšie informácie o postupe zapojenia sa do súťaže viď. priložený súbor.
celý text

ostatné | 29. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Harmonogram výziev PRV SR na rok 2019 1

Harmonogram výziev PRV SR na rok 2019

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA zverejňuje Harmonogram výziev na predkladanie ŽoNFP na rok 2019 - PRV SR celý text

ostatné | 15. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní NFP : Financovanie animačných nákladov MAS ŽIBRICA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD 1

Informácia o získaní NFP : Financovanie animačných nákladov MAS ŽIBRICA v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA si vás dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014- 2020 na financovanie animačných aktivít v súvislosti s oživovaním stratégie CLLD vo výške 22 000 Eur. celý text

ostatné | 2. 4. 2019 | Autor: Správca Webu
Výzva MAS OZ ŽIBRICA na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu 1

Výzva MAS OZ ŽIBRICA na predkladanie projektových návrhov - žiadostí o dotáciu

Na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a podporu činnosti združení a spolkov Nitriansky samosprávny kraj zverejnil výzvu v rámci programu LEADER NSK pre kalendárny rok 2019. celý text

ostatné | 23. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
prvá
z 4
posledná