Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 3
ďalší posledná

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 2.12.2015

Vážení občania,


pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Horné Lefantovce.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. celý text

ostatné | 25. 11. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 9.11.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2015 o 14:00 hod. v sídle OZ ŽIBRICA, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre.
Predmetom stretnutia bude prezentácia výstupov z posledného spoločného stretnutia zástupcov OZ ŽIBRICA, stanovenie prioritných oblastí rozvoja, ako aj návrh opatrení a aktivít v rámci stratégie miestneho rozvoja. Dôležitá je účasť zástupcov obcí, podnikateľov, záujmových organizácií, aktívnych inštitúcií a aktívnych občanov z nášho regiónu.
Tešíme sa na stretnutie

celý text

ostatné | 1. 11. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 17.10.2015

Vážení občania,
pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 (sobota) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Bádice.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Program je uvedený v priloženej pozvánke. celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Prijatie obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia OZ ŽIBRICA

Vážení občania, Valné zhromaždenie Občianskeho združenia ŽIBRICA dňa 12. októbra 2015 na svojom zasadnutí schválilo vstup obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia. Od 2. 11. 2015 sú tieto obce členmi Občianskeho združenia ŽIBRICA, ktoré má ich prijatím spolu 15 obcí. Tešíme sa na spoluprácu celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Výzva Občianskeho združenia ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA je zložené z obcí, miestnych podnikateľov a občianskych združení. Aktuálne venujeme svoj čas spracovávaniu stratégie, na základe ktorej máme šancu získať „štatút MAS“ a od začiatku roku 2016 čerpať finančné prostriedky na zlepšenie služieb, tvorbu vidieckeho turizmu, podporu podnikania, či skvalitnenie športovo-kultúrneho vyžitia občanov. celý text

ostatné | 1. 10. 2015 | Autor:

Príprava stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020

Vážení občania,
dňa 28.7.2015 predložilo naše občianske združenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého predmetom je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“ – miestny rozvoj vedený komunitou), ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS, o ktorý sa chce naše občianske združenie uchádzať. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektmi (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy uvedenej stratégie CLLD. O aktivitách pri príprave stratégie CLLD Vás budeme priebežne informovať aj na našej webovej stránke. celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

LEADER 2015

Miestna akčná skupina OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIBRICA
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123/1 celý text

ostatné | 23. 7. 2015 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie zo strany NSK za rok 2015

Dňa 10.07.2015 sa podpísali dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA s účinnosťou 14.07.2015. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť v roku 2015 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 38 610,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci Opatrenia 1,2,3 a finančné prostriedky vo výške 7 600,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci Opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 10. 7. 2015 | Autor:

LEADER 2014 – REALIZOVANÉ PROJEKTY

MAS Občianske združenie ŽIBRICA vyhlásila dňa 08.08.2014 Výzvu NSK/LEADER2/2014-Op123/1. V rámci výzvy bolo 22.09.2014 zazmluvnených 7 projektov, rozdelených podľa aktivít, typu žiadateľa a 8. Projekt spolupráce MAS:


celý text

ostatné | 22. 9. 2014 | Autor:

LEADER 2014

Vážení obyvatelia, od 29. júla 2014 je účinná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlási dňa 08.08.2014 výzvu na podávanie projektov. celý text

ostatné | 8. 8. 2014 | Autor:

LEADER 2014 – VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Miestna akčná skupina „Občianske združenie Žibrica“
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA ÚZEMIA MAS HÍDVERŐ – MOST PRIATEĽSTVA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA celý text

ostatné | 8. 8. 2014 | Autor:

Informácia o zverejnení výzvy č. ISMR/OZZ/2013/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 26. augusta 2013
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia celý text

ostatné | 26. 8. 2013 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK za rok 2013

Dňa 3. augusta 2013 nadobudli účinnosť dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť v roku 2013 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 17 730,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci opatrenia 1 až 3 a finančné prostriedky vo výške 1 721,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 3. 8. 2013 | Autor:

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:

Informácia o zverejnení Výzvy č. ISMR/OZŽ/2012/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 10. septembra 2012
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK

Dňa 4. septembra 2012 boli predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja, doc. Ing. Milanom Belicom, PhD., podpísané dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:
prvá
z 3
ďalší posledná