Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Aktuality

Správy

prvá
z 4
posledná

Výzva - regionálny produkt PONITRIE 1

Výzva - regionálny produkt PONITRIE

OZ RADOŠINKA vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o udelenie práv na používanie značky regionálny produkt PONITRIE. celý text

ostatné | 22. 1. 2019 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi MAS ŽIBRICA a Občianskymi združeniami 1

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi MAS ŽIBRICA a Občianskymi združeniami

V mesiaci december 2018 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – MAS ŽIBRICA konečným užívateľom, Občianskym združeniam, na realizáciu aktivít projektov na podporu ich činnosti. Nenávratný finančný príspevok sa poskytuje vďaka podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja. Fotografie zrealizovaných projektov sú zverejnené v časti Fotogaléria. celý text

ostatné | 22. 12. 2018 | Autor: Správca Webu

Konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Dňa 12. 11. 2018 sa v priestoroch výstaviska Agrokomplex v Nitre konala konferencia „ Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ pod záštitou Nitrianskeho samosprávneho kraja a Regionálnej antény NSRV SR pre Nitriansky kraj. Podujatie bolo zamerané na aktuálne informácie k podpore implementácie stratégií CLLD v programovom období 2014 – 2020 a na problematiku regionálneho značenia. Účastníci boli najmä z radov MAS, obecných samospráv, akademickej obce (SPU v Nitre, UKF v Nitre), RRA, VÚC Nitrianskeho, Trnavského a Banskobystrického kraja a taktiež zástupcov MPRV SR a NSRV SR a pod. Podujatie otvoril doc. Ing. Milan Belica, PhD. predseda NSK.Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia obcí, za našu MAS to bola Ing. Zuzana Vinkovičová, Ing. Zoltán Zsebi. Konferencia bola spestrená a obohatená o remeselné trhy, v rámci ktorých jednotliví držitelia regionálnych značiek z Nitrianskeho kraja prezentovali svoje produkty potravinárskeho, umeleckého a remeselného charakteru.
celý text

ostatné | 2. 12. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na odbornú konferenciu NSK s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ 1

Pozvánka na odbornú konferenciu NSK s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“

Vážení obyvatelia územia MAS,

informujeme Vás o konaní odbornej konferencie s názvom „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“, ktorá sa bude konať pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 12. novembra 2018 (t. j. v pondelok) od 9:30 hod.
Už tradične je súčasťou konferencie aj sprievodný program - remeselné trhy a prezentácie výrobkov a produktov držiteľov regionálnej značky kvality z Nitrianskeho kraja. celý text

ostatné | 29. 10. 2018 | Autor: Správca Webu

Účasť zástupcov MAS ŽIBRICA v Slovinsku na Odbornej exkurzii

Zástupcovia Miestnej akčnej skupiny ŽIBRICA reprezentovali naše územie za hranicami republiky. V dňoch 5. – 8. septembra 2018 sa zúčastnili študijnej cesty do Slovinska na území MAS Prlekija, MAS Spodnia savinjska dolina a MAS Srce Slovenije. Exkurzia bol organizovaná Regionálnymi anténami NSRV pre Nitriansky a Trnavský kraj a bola zameraná na problematiku rozvoja vidieka, LEADER, projekty spolupráce, vidiecky cestovný ruch a prezentáciu úspešných rozvojových projektov podporených zo zdrojov EÚ.
Program pre účastníkov bol veľmi zaujímavý zahŕňajúci napr. účasť na odbornom podujatí „Festival slovinských MAS 2018 – Spoločne pre rozvoj vidieka“, zameraná na hodnotenie stratégií CLLD, návšteva Parku zážitkov v Križevci, remeselníckeho centra v obci Veržej, Múzeum ľudovej kultúry a veterného mlyna Stara gora. V meste Žalec návštevníci absolvovali návštevu Eko-múzea spojenú s prednáškou o histórii pestovania chmeľu a pivovarníctva.
Dôležitým bodom programu bola konferencia hodnotiaca stratégie CLLD zahŕňajúca diskusie na tému modelov a návrhov hodnotenia stratégií CLLD a prezentovanie návrhov pre projekty spolupráce MAS. Zástupcovia MAS ŽIBRICA si odniesli zaujímavé inšpiratívne podnety pre aktivity v území.


celý text

ostatné | 15. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok 1

Výzva na predkladanie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok

MAS OZ ŽIBRICA oznamuje, že dňa 2.10.2018 vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z dotácie NSK na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja - NÁSTROJ 1 NSK.
Výzvu s prílohami nájdete v sekcii LEADER, Výzvy, Výzva - OZŽ/ NSK/LEADER1/2018-Op12 celý text

ostatné | 2. 10. 2018 | Autor: Správca Webu
Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Miestnej akčnej skupine ŽIBRICA na rok 2018 1

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Miestnej akčnej skupine OZ ŽIBRICA na rok 2018

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA") informuje, že dňa 27.09.2018 nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí dotácie pre MAS ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa týmto zaväzuje poskytnúť na rok 2018 MAS ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 34 502,- Eur na podporu realizácie aktivít držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov v jej územnej pôsobnosti v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Podpora držiteľov regionálnej značky, Opatrenia 2. Podpora činností združení a spolkov. celý text

ostatné | 30. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
Pozvánka na rozlúčku s letom v Štitároch 1

Pozvánka na rozlúčku s letom v Štitároch

Obec Štitáre Vás srdečne pozýva na rozlúčku s letom v dobrej nálade, 22. septembra 2018 od 15:00 hod, pri Spoločenskom dome v Štitároch.

celý text

ostatné | 20. 9. 2018 | Autor: Správca Webu
Informácia o získaní NFP :  Financovanie prevádzkových nákladov MAS  1

Informácia o získaní NFP : Financovanie prevádzkových nákladov MAS

Občianske združenie ŽIBRICA si dovoľuje informovať o získaní nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí hlavnej realizácie aktivity projektu: Financovanie prevádzkových nákladov MAS (kód: 302051N375). Stručný popis projektu MAS OZ ŽIBRICA celý text

ostatné | 25. 5. 2018 | Autor: Správca Webu

Zriadenie kancelárie MAS ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA po získaní štatútu miestnej akčnej skupiny (MAS) má od 1.3.2018 vo svojom území zriadenú kanceláriu MAS ŽIBRICA v obci Dolné Lefantovce, ktorá bude zabezpečovať hlavne činnosti súvisiace s implementáciou stratégie CLLD. celý text

ostatné | 1. 3. 2018 | Autor:

Projekt spolupráce – informačná správa

V rámci prvého spoločného projektu podporeného Nitrianskym samosprávnym krajom v rámci Opatrenie 4.2 Projekty medzinárodnej spolupráce sme sa v roku 2012 stretli s fungujúcou Miestnou akčnou skupinou Vértes – Gerecse z Maďarska, ktorá vznikla v roku 2007. Na konferencii v Tate v Maďarsku sme zahájili výmenu skúseností nielen medzi predstaviteľmi oboch združení, ale aj medzi členmi združení, ktorými sú okrem obcí aj podnikatelia a neziskové organizácie pôsobiace v danom území. celý text

ostatné | 8. 8. 2017 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie medzi OZ ŽIBRICA a obcami a občianskymi združeniami na realizáciu aktivít projektov spolufinancovaných Nitrianskym samosprávnym krajom.

Dňa 3.8.2017 boli podpísané Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorých predmetom je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní nenávratného finančného príspevku zo strany poskytovateľa – OZ ŽIBRICA konečným užívateľom na realizáciu aktivít projektov, ktoré sú predmetom schválenej Žiadosti o NFP z dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégie CLLD MAS OZ ŽIBRICA (t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou): celý text

ostatné | 3. 8. 2017 | Autor:

LEADER NSK 2017

Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD
(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)
PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Termín uzávierky prijímania žiadostí: 25.05.2017 celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor:

LEADER NSK 2017 – Aktualizácia výzvy – zmena termínu uzávierky prijímania Žiadostí o NFP

Občianske združenie ŽIBRICA aktualizuje
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE STRATÉGIE CLLD
(t. j. MIESTNEHO ROZVOJA VEDENÉHO KOMUNITOU)
PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Termín uzávierky prijímania žiadostí je : 30.05.2017 celý text

ostatné | 15. 5. 2017 | Autor:

Informácia o podpise Zmluvy o poskytnutí dotácie Nitrianskym samosprávnym krajom Občianskemu združeniu ŽIBRICA na rok 2017

Občianske združenie ŽIBRICA informuje, že bola podpísaná Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Stratégie CLLD ( t.j. miestneho rozvoja vedeného komunitou ) MAS Občianske združenie ŽIBRICA , ktorá nadobudla účinnosť 29.04.2017 . Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť na rok 2017 Miestnej akčnej skupine Občianskemu združeniu ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky 39 000,- Eur na spolufinancovanie projektov v súlade s cieľmi a prioritami Stratégie CLLD MAS Žibrica a cieľmi a podporovanými aktivitami opatrení NSK: Opatrenia 1. Obnova obcí , Opatrenia 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií a Opatrenia 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS. NSK-MAS-zmluva celý text

ostatné | 29. 4. 2017 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 10.12.2015

Vážení občania,
pozývame Vás na záverečné pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 10. decembra 2015 (štvrtok) o 15:00 hod. v Spoločenskom dome v Štitároch.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. celý text

ostatné | 1. 12. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 2.12.2015

Vážení občania,


pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 2. decembra 2015 (streda) o 17:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Horné Lefantovce.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Stretnutie sa uskutoční pod vedením Mgr. Jany Bielikovej, riaditeľky Regionálnej rozvojovej agentúry Topoľčiansko. celý text

ostatné | 25. 11. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 9.11.2015

Dovoľujeme si Vás pozvať na pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, ktoré sa uskutoční dňa 9.11.2015 o 14:00 hod. v sídle OZ ŽIBRICA, Pri prameni 14, 951 01 Štitáre.
Predmetom stretnutia bude prezentácia výstupov z posledného spoločného stretnutia zástupcov OZ ŽIBRICA, stanovenie prioritných oblastí rozvoja, ako aj návrh opatrení a aktivít v rámci stratégie miestneho rozvoja. Dôležitá je účasť zástupcov obcí, podnikateľov, záujmových organizácií, aktívnych inštitúcií a aktívnych občanov z nášho regiónu.
Tešíme sa na stretnutie

celý text

ostatné | 1. 11. 2015 | Autor:

Pracovné stretnutie k príprave stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020, 17.10.2015

Vážení občania,
pozývame Vás na pracovné stretnutie OZ ŽIBRICA k príprave stratégie miestneho rozvoja, ktoré sa uskutoční dňa 17. októbra 2015 (sobota) o 15:00 hod. v Kultúrnom dome v obci Bádice.
Pozývame týmto aj zástupcov podnikateľského sektora, zástupcov občianskych združení a aktívnych občanov pôsobiacich na území OZ ŽIBRICA.
Program je uvedený v priloženej pozvánke. celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Prijatie obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia OZ ŽIBRICA

Vážení občania, Valné zhromaždenie Občianskeho združenia ŽIBRICA dňa 12. októbra 2015 na svojom zasadnutí schválilo vstup obcí Hrušovany a Koniarovce za členov združenia. Od 2. 11. 2015 sú tieto obce členmi Občianskeho združenia ŽIBRICA, ktoré má ich prijatím spolu 15 obcí. Tešíme sa na spoluprácu celý text

ostatné | 12. 10. 2015 | Autor:

Výzva Občianskeho združenia ŽIBRICA

Občianske združenie ŽIBRICA je zložené z obcí, miestnych podnikateľov a občianskych združení. Aktuálne venujeme svoj čas spracovávaniu stratégie, na základe ktorej máme šancu získať „štatút MAS“ a od začiatku roku 2016 čerpať finančné prostriedky na zlepšenie služieb, tvorbu vidieckeho turizmu, podporu podnikania, či skvalitnenie športovo-kultúrneho vyžitia občanov. celý text

ostatné | 1. 10. 2015 | Autor:

Príprava stratégie miestneho rozvoja OZ ŽIBRICA 2014-2020

Vážení občania,
dňa 28.7.2015 predložilo naše občianske združenie žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorého predmetom je podpora partnerstva pre spracovanie stratégie CLLD (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“ – miestny rozvoj vedený komunitou), ktorá je základným predpokladom pre uchádzanie sa o pridelenie štatútu MAS, o ktorý sa chce naše občianske združenie uchádzať. Podpora partnerstva spočíva v príprave a spracovaní odborných podkladov, návrhov a podnetov vrátane akcií, podujatí, stretnutí a konzultácií s aktívnymi subjektmi (verejného, súkromného a neziskového sektoru) za účelom prípravy uvedenej stratégie CLLD. O aktivitách pri príprave stratégie CLLD Vás budeme priebežne informovať aj na našej webovej stránke. celý text

ostatné | 28. 7. 2015 | Autor:

LEADER 2015

Miestna akčná skupina OBČIANSKE ZDRUŽENIE ŽIBRICA
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2015-Op123/1 celý text

ostatné | 23. 7. 2015 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie zo strany NSK za rok 2015

Dňa 10.07.2015 sa podpísali dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA s účinnosťou 14.07.2015. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť v roku 2015 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 38 610,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci Opatrenia 1,2,3 a finančné prostriedky vo výške 7 600,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci Opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 10. 7. 2015 | Autor:

LEADER 2014 – REALIZOVANÉ PROJEKTY

MAS Občianske združenie ŽIBRICA vyhlásila dňa 08.08.2014 Výzvu NSK/LEADER2/2014-Op123/1. V rámci výzvy bolo 22.09.2014 zazmluvnených 7 projektov, rozdelených podľa aktivít, typu žiadateľa a 8. Projekt spolupráce MAS:


celý text

ostatné | 22. 9. 2014 | Autor:

LEADER 2014

Vážení obyvatelia, od 29. júla 2014 je účinná zmluva o poskytnutí dotácie Nitrianskeho samosprávneho kraja na implementáciu Integrovanej stratégie Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA. Občianske združenia registrované podľa zákona č. 83 s pôsobnosťou na obecnej úrovni, spoločenské organizácie, občianske iniciatívy, teda skupiny minimálne 3 občanov a obce budú môcť žiadať nenávratný finančný príspevok. Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA vyhlási dňa 08.08.2014 výzvu na podávanie projektov. celý text

ostatné | 8. 8. 2014 | Autor:

LEADER 2014 – VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Miestna akčná skupina „Občianske združenie Žibrica“
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA ÚZEMIA MAS HÍDVERŐ – MOST PRIATEĽSTVA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA celý text

ostatné | 8. 8. 2014 | Autor:

Informácia o zverejnení výzvy č. ISMR/OZZ/2013/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 26. augusta 2013
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia celý text

ostatné | 26. 8. 2013 | Autor:

Informácia o podpise Zmlúv o poskytnutí dotácie z NSK za rok 2013

Dňa 3. augusta 2013 nadobudli účinnosť dve Zmluvy o poskytnutí dotácie na podporu implementácie Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Miestnej akčnej skupiny Občianske združenie ŽIBRICA. Nitriansky samosprávny kraj sa zaväzuje poskytnúť v roku 2013 Miestnej akčnej skupine Občianske združenie ŽIBRICA zo svojho rozpočtu finančné prostriedky vo výške 17 730,00 EUR na realizáciu aktiví tv rámci opatrenia 1 až 3 a finančné prostriedky vo výške 1 721,00 EUR na realizáciu aktivít v rámci opatrenia 4, ktoré sú definované v Usmernení k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho samosprávneho kraja. celý text

ostatné | 3. 8. 2013 | Autor:

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji

Verejno-súkromné partnerstvá typu LEADER v Nitrianskom kraji celý text

ostatné | 10. 9. 2012 | Autor:
prvá
z 4
posledná