Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Čeladice

 

História:

Najstarší doklad o existencii Čeľadíc je v listine z r. 1113, kde sa obec uvádza najprv vo forme villa Scala, v inej časti tohto dokumentu ako villa Scalad (obe značia obec Čeľadice). Čeľadice boli vtedy súčasťou majetkov Nitrianskeho hradu. Z r. 1274 sa zachoval dokument, v ktorom sú Čeľadice označené ako „pustá, neobývaná zem“ (kvôli vpádu Tatárov). Z tohto dôvodu ju poskytol vtedajší uhorský kráľ Ladislav IV. (1272-1290) šľachticovi comesovi Gethovi z rodu Ludanických na doosídlenie.

Obyvatelia Čeľadíc sa až do rozpadu Rakúsko – Uhorskej monarchie zaoberali predovšetkým poľnohospodárskou výrobou, čiastočne vinohradníctvom, v obci bolo aj zopár miestnych remeselníkov. Podnes sa zachovala povesť o 7 kotlíkoch pálenky. Páleničiarstvo (kôstkovice, čerešňovice, žitnej) sa v obci prevádzkovalo minimálne od začiatku 2. polovice 19. storočia. Budova pálenice je tu dodnes.

Pamätihodnosti:

Románsky Chrám sv. Kataríny Alexandrijskej pochádza asi z 2. polovice 12. alebo zo začiatku 13. stor. Hlavný oltár je neskororenesančný z konca 17. stor. V chráme je uložená vzácna baroková monštrancia z 17. stor. zhotovená z pozláteného striebra a medi, zdobená tepaným a vykladaným dekorom a českými sklami. V chráme sa nachádza i klasicistický zvon z r. 1797.

Medzi miestnym chrámom a cintorínom je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého (takisto baroková). Na miestnom cintoríne zaujme Pieta a iné cirkevné pamiatky. V chotári obce sa nachádza drevený prícestný kríž s korpusom Krista a pri ceste do Dolných Obdokoviec stojí malá murovaná kaplnka zo začiatku 20. storočia.