Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Horné Lefantovce

 

Základné informácie:

Obec leží na hranici okresov Nitra a Topoľčany s celkovou rozlohou 1860 ha.

História:

Bohatá história siaha až do obdobia paleolitu. Z katastra Horných Lefantoviec pochádzajú nálezy, ktoré patria ku gravettienskej kultúre (26 000 -18 000 pred n.l.). Je zrejmé, že na tomto mieste sídlili lovcovia mamutov a inej veľkej zveri. V období neolitu bol chotár osídľovaný kultúrami s lineárnou keramikou a lengyelskou kultúrou. Dokumentujú to početné nálezy Archeologického ústavu SAV.

Bezprostredným predchodcom dnešnej obce Horné Lefantovce môže byť slovanské sídlisko z 9.-10. storočia severozápadne od liečebného ústavu. Veľmi cenným príspevkom k dejinám obce sú výsledky historickostavebného a archeologického výskumu v areáli tzv. malého kaštieľa, ktorými sa zistilo, že vznikol na mieste staršieho, pôvodom stredovekého opevneného komplexu.

 

Pamätihodnosti:

Kaštieľ, pôvodne paulínsky kláštor bol v r. 1894 prestavaný na šľachtické sídlo. Objekt patrí medzi najkrajšie feudálne stavby v okrese Nitra. Renesačný kaštieľ z r. 1618 bol v 19. st. prestavaný na pohodlné panské sídlo. Teraz je majetkom obce. V neskorobarokovom kaštieli z r. 1774 a prestavanom v 20. st. v súčasnosti sídli obecný úrad. Kúria je stavbou z počiatku 19. st. Patrí medzi ukážky klasicistického staviteľstva na Slovensku. Je dlhodobo obývaná obyvateľmi obce. Kúria – solitér – stavba v strede obce je vo vlastníctve fyzických osôb.

V strede obce sa nachádza aj neskoro-barokový rímsko-katolícky kostol so začiatku 19. storočia. Za zmienku stojí aj Hrobka Edelsheim-Gyulai, ktorej zaužívaný názov je Krypta Edelsheim-Gyulai.