Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o zverejnení Výzvy č. ISMR/OZŽ/2012/01

Typ: ostatné
Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 10. septembra 2012
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia

Opatrenie 1 Obnova obcí
Opatrenie 2 ozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Kód výzvy: ISMR/2011/01

Dátum vyhlásenia výzvy: 10.9 2012

Dátum ukončenia výzvy: 30.9 2012

 

Kompletné znenie výzvy :

Výzva-ISMR/OZZ/2012/01 1

„MIESTNA AKČNÁ SKUPINA“ Občianske združenie ŽIBRICA

VYHLASUJE

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Číslo / kód výzvy: ISMR/OZZ/2012/01

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 10.9.2012 na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. ŽIBRICA výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2012 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

v termíne od 10.9.2012 do 30.9.2012 pre opatrenia :

1. Obnova obcí
2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

Príjímanie ŽoNFP bude od 8,00 hod. do 16,00 hod. v priestoroch kancelárie MAS OZ ŽIBRICA.

Rozpočet
V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie medzi NSK a MAS, ktorá nadobudla účinnosť 5.9.2012 v celkovej sume 21 976,32 EUR pre túto výzvu.

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov schválené Predsedníctvom MAS OZ ŽIBRICA v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.ozzibrica.sk

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

• Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia LEADER NSK 2, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS OZ ŽIBRICA, zverejnených na webovej stránke MAS OZ ŽIBRICA http://www.ozzibrica.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s uvedenými dokumentmi.
• ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MAS OZ ŽIBRICA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
• Konečný užívateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.
• ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
• Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
• Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
• Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
• Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS OZ ŽIBRICA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre. Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS OZ ŽIBRICA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre, Ing. Iveta Kostková, iveta.kostkova@gmail.com, 0908 278 056.

Prílohy výzvy:
- Ziadost o NFP formular;
- Povinne prilohy projektu (zoznam)
- Zmluva o poskytnutí dotácie_návrh
- Finančný plán 2012
- Podmienky poskytnutia NFP
- Výzva ISMR_OZ_2012_01

V Štitároch, dňa 10.9.2012

Zuzana Vinkovičová, Ing.
predsedníčka MAS OZ ŽIBRICA


Prílohy

Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 10:38
Autor: