Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácia o zverejnení výzvy č. ISMR/OZZ/2013/01

Typ: ostatné
Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA vyhlasuje dňa 26. augusta 2013
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE ROZPOČTU NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA pre opatrenia

Opatrenie 1 Obnova obcí
Opatrenie 2 ozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

Kód výzvy: ISMR/OZZ/2013/01

Dátum vyhlásenia výzvy: 26.8.2013

Dátum ukončenia výzvy: 20.9.2013

 

Kompletné znenie výzvy :

Výzva-ISMR/OZZ/2013/01

„Miestna akčná skupina“  Občianske združenie ŽIBRICA

 

vyhlasuje

 

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ

O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

 

Číslo / kód výzvy: ISMR/OZZ/2013/01

 

Miestna akčná skupina Občianske združenie ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 26.08.2013 na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. ŽIBRICA výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2013 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

 

v termíne od 26.08.2013 do 20.09.2013 pre opatrenia :

 

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

 

Príjímanie ŽoNFP bude od 2.9.2013 do 20.09.2013 v priestoroch kancelárie MAS OZ ŽIBRICA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre

 

Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1384/2013/OSČ medzi NSK a MAS v celkovej sume 17 730,00 EUR pre túto výzvu.

 

Špecifický cieľ (uviesť číslo a   názov cieľa podľa ISMR)

Opatrenie NSK

Počet podpor. projektov

Spolufin. užívateľom (v %)

Bežné výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Kapitálové výdavky z dotácie NSK (v   EUR)

Celkové oprávnené výdavky (v EUR)

Dotácia NSK

Spolufin. užívateľom spolu

Spolu / celkom

1.1 Zlepšiť   vybavenosť územiaInfraštruktúrou 1. Obnova obcí

6

5% (obce)

13 620,00

2 600,00

16 220,00

853,68

17 073,68

1

5% (ostatní)

760,00

0,00

760,00

40,00

800,00

3.1 Rozvinúť   vidiecky cestovný ruch využitím regionálnych špecifík 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a   podpora tradícií

0

40% (podnik.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

5% (ostatní)

750,00

0,00

750,00

39,47

789,47

Chod MAS 3. Prevádzka a administratívna   činnosť MAS

0 (MAS)

0% (MAS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

8

 

15 130,00

2 600,00

17 730,00

933,15

18 663,15

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov schválené Predsedníctvom MAS OZ ŽIBRICA v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.ozzibrica.sk,

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia LEADER NSK 2, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS OZ ŽIBRICA, zverejnených na webovej stránke MAS OZ ŽIBRICA http://www.ozzibrica.sk.) Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s uvedenými dokumentmi.
  • ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom vyhotovení v kancelárii MAS OZ ŽIBROCA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Konečný užívateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať v kancelárii MAS OZ ŽIBRICA, adresa: Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre, tel./fax: 037/65 288 28. Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu vedúceho kancelárie MAS – Hedviga Péliová, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre.

 

 

Prílohy výzvy:

-          Žiadosť o NFP (formulár);

-          Povinné prílohy projektu (zoznam);

-          Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);

 

V Štitároch, dňa 22.08.2013

 

Zuzana Vinkovičová, Ing.

predsedníčka o. z.

MAS OZ ŽIBRICA

 

Prílohy:

Vyzva-ISMR-OZZ-2013-01

Priloha c. 1 Ziadost o NFP (formular)

Priloha c. 2 Povinne prilohy projektu (zoznam)

Príloha c. 3 Vzor Zmluvy o poskytnutí dotácie

 

 


Prílohy

Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 10:43
Autor: