Navigácia

Výber jazyka

Obsah

LEADER 2014 – VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK

Typ: ostatné
Miestna akčná skupina „Občianske združenie Žibrica“
vyhlasuje VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK NA PODPORU IMPLEMENTÁCIE INTEGROVANEJ STRATÉGIE MIESTNEHO ROZVOJA ÚZEMIA MAS HÍDVERŐ – MOST PRIATEĽSTVA PODPORENEJ Z DOTÁCIE NITRIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Číslo / kód výzvy: NSK/LEADER2/2014-Op123/1

 

Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA (ďalej len „MAS OZ ŽIBRICA“), verejno – súkromné partnerstvo vybrané Nitrianskym samosprávnym krajom pre implementáciu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja (Nástroj LEADER NSK 2) vyhlasuje dňa 08.08.2014 na základe rozhodnutia Predsedníctva o. z. Miestna akčná skupina OZ ŽIBRICA výzvu pre predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytnutej z dotácie NSK na rok 2014 (ďalej len „ŽoNFP”) nasledovne:

 

v termíne od 08.08.2014 do 28.08.2014 pre opatrenia :

 

1. Obnova obcí

2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií,

 

Príjímanie ŽoNFP bude od 08.08.2014 do 28.08.2014 (do 12:00 hod.) v priestoroch kancelárie MAS OZ ŽIBRICA

 

Rozpočet

V súlade s ročnými limitmi uvedenými v Zmluve o poskytnutí dotácie č. 1392/2014 s účinnosťou od 29.07.2014 medzi NSK a MAS v celkovej sume 17 675 EUR, slovom sedemnásťtisíc šesťstosedemdesiatpäť eur pre túto výzvu.

(tab. Finančný plán pre príslušný rok)

Špecifický cieľ ISRÚ

Opatrenie NSK

Spolufin. užívateľom (v %)

Bežné výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Kapitálové výdavky z dotácie NSK (v EUR)

Celkové oprávnené výdavky

(v EUR)

Dotácia NSK

Spolufin. užívateľom spolu

Spolu / celkom

1.1. Zlepšiť vzhľad regiónu 1. Obnova obcí

5% (obce)

8 100,00

6 100,00

14 200,00

747,37

14 947,37

5% (ostatní)

0,00

3 475,00

3 475,00

182,89

3 657,89

1. Podporiť vidiecky cestovný ruch využitím a zhodnotením regionálnych špecifík 2. Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií

40% (podnik.)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5% (ostatní)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Chod MAS 3. Prevádzka a administratívna činnosť MAS

0% (MAS)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Spolu

 

8 100,00

9 575,00

17 675,00

930,26

18 605,26

Vysvetlenie:

5% (ostatní, a to občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, občianske iniciatívy).

40% (podnik., a to s.r.o., a.s., v.o.s., SHR, SZČO, družstvo).

 

 

Pre vypracovanie a administráciu ŽoNFP prijatých v rámci tejto Výzvy platia kritéria na výber projektov schválené Predsedníctvom MAS OZ ŽIBRICA v rámci Integrovanej stratégie miestneho rozvoja dňa 29.07.2014 a sú zverejnené na internetovej stránke MAS http://www.ozzibrica.sk,

 

Podmienky poskytnutia nenávratného finančného príspevku:

  • Prehľadná štruktúra podmienok poskytnutia dotácie podľa jednotlivých opatrení (cieľ opatrenia, podporované aktivity a podaktivity, oprávnené a neoprávnené náklady, oprávnení žiadatelia, výberové kritériá pre projekty, rozsah pomoci, výška spolufinancovania užívateľom, sú uvedené v konsolidovanej verzii Usmernenia LEADER NSK 2, ako aj v rámci implementačných pravidiel ISMR MAS OZ ŽIBRICA zverejnených na webovej stránke MAS OZ ŽIBRICA http://www.ozzibrica.sk. Žiadateľ je povinný postupovať v súlade s uvedenými dokumentmi.
  • ŽoNFP sa predkladá osobne v jednom originálnom vyhotovení a v dvoch kópiách v kancelárii MAS OZ ŽIBRICA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre, starostka.stitare@nevernet.sk. ŽoNFP je možné predkladať len v rámci vyhláseného výberového kola, a to v termíne uvedenom v danej výzve pre príslušné opatrenie.
  • Konečný užívateľ predkladá len jednu žiadosť ročne.
  • ŽoNFP sa predkladá kompletná a musí obsahovať všetky požadované prílohy v zmysle Zoznamu povinných príloh projektu.
  • Žiadateľ je povinný splniť všetky výberové kritériá stanovené pre uvedené opatrenie tak je to uvedené vo vyššie uvedených dokumentoch.
  • Obstarávanie tovarov, stavebných prác a služieb musí byť vykonané v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
  • Pred podpísaním Zmluvy o poskytnutí nenávratého finančného príspevku z dotácie NSK pre podporu Integrovanej stratégie miestneho rozvoja neexistuje právny nárok na poskytnutie nenávratného finančného príspevku.
  • Bližšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať vkancelárii MAS OZ ŽIBRICA, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre, telefón: 037 65 288 28, 0918 320 830, e-mail: starostka.stitare@nevernet.sk, fax: 037 65 288 28.  Žiadosti o poskytnutie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov adresujte na kanceláriu MAS, Pri Prameni 14, 951 01 Štitáre, manažéra MAS – Hedviga Péliová, 0903 762 202.

 

 

Prílohy výzvy:

-       Žiadosť o NFP (formulár);

-       Povinné prílohy projektu (zoznam);

-       Zmluva o poskytnutí dotácie (návrh);

 

V Štitároch, dňa 08.08.2014


Vytvorené: 8. 6. 2018
Posledná aktualizácia: 8. 6. 2018 10:23
Autor: